صفحه اصلی > تشكيلات و كاركنان 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

تلفن تماس

 

 

1

 

 

رضا     رحمتي

 

 

سرپرست معاونت

 

 

37187110

 

 

2

 

 

 

احمد  محمدرضايي

 

 

معاون

 

 

 

37187181

 

 

3

 

 

سيدمحمدرضا   سبحاني پور

 

 

رئيس گروه توسعه منابع انساني

 

 

37187169

 

 

4

 

 

احمد    زالي

 

كارشناس توسعه منابع انساني

 

 

37187155

 

 

5

 

 

سيدعباس   حاج حسيني

 

كارشناس مسئول توسعه منابع انساني

 

 

 

37187158

 

 

6

 

 

عليرضا    افسري

 

 

كارشناس توسعه مديريت

 

 

37187171

 

 

7

 

 

هادي     قاسمي

 

 

كارشناس توسعه منابع انساني

 

 

37187157

 

 

8

 

 

نقي   ابراهيمي

 

 

رئيس گروه  نوسازي اداري و توسعه مديريت

 

 

37187154

   دانلود : پرسنل_معاونت.docx           حجم فایل 165 KBسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم