صفحه اصلی > شرح وظایف 

وظايف معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

 

بررسي و شناخت نارسايي ها و مشكلات دستگاههاي اجرايي استان در زمينه توسعه مديريت و سرمايه انساني.

راهبري و نظارت بر اجراي برنامه ها و طرح هاي تحول اصلاحات اداري، توسعه فن آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، نوسازي اداري و مصوبات شوراي عالي اداري در دستگاههاي اجرايي.

راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي تـوسعه منـابع انساني در دستگاههاي اجـرايي استـان در حوزه هاي آمـار و برنامه ريزي نيروي انساني و جذب نيروي انساني، آموزش، توسعه و ارتقاء كيفي كاركنان و ارزيابي عملكرد آنان.

اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد مديريت در دستگاههاي اجرايي استان، تحليل عملكرد آنها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي در زمينه مديريت و روش هاي انجام كار براساس نتايج ارزيابي و انتخاب دستگاه ها، مديران و كاركنان برتر.

انجام وظايف دبيرخانه اي ستاد برنامه ريزي تحول اداري استان.

نظارت بر اجراي تشكيلات مصوب دستگاههاي اجرايي استان و بررسي و تأييد تغييرات و اصلاحات تشكيلاتي دستگاههاي استاني در چارچوب اختيارات تفويض شده.

انجام امور تفويض شده از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مركز در زمينه مديريت و توسعه منابع انساني.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم