صفحه اصلی > سوالات متداول 

سوال: آیا امکان انتصاب کارمندان با وضعیت استخدام قرارداد کار معین در پست های مدیریتی وجود دارد؟
جواب: با توجه به مصوبه مورخ 95/4/1 شورایعالی اداری، امکان انتصاب کارمندان قرارداد کار معین که در قالب مجوز تبصره ماده 32 قانون خدمات کشوری به کار گرفته شده اند در پست  های مدیریتی مورد نیاز دستگاه محل خدمت وجود دارد.
سوال: آ یا امکان انتصاب کارمندان با وضعیت استخدام قرارداد کار معین در پست های مدیریتی وجود دارد؟
جواب: با توجه به مصوبه مورخ 95/4/1 شورایعالی اداری، امکان انتصاب کارمندان قرارداد کار معین که در قالب مجوز تبصره ماده 32 قانون خدمات کشوری به کار گرفته شده اند در پست  های مدیریتی مورد نیاز دستگاه محل خدمت وجود دارد.
سوال: آیا تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری ادامه دارد؟
جواب: با توجه به دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ 96/7/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً اجرایی شده است، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون های ادواری سال های 81، 83 و 84 دستگاههای اجرایی به پیمانی، متوقف شده است.
سوال: آیا مقام مجاز دستگاه اجرایی قادر به تغییر جغرافیایی محل خدمت یک کارمند می باشد؟
جواب: خیر، تغییر جغرافیایی محل خدمت یک کارمند، تنها در دو حالت امکان پذیر است
الف-با تقاضای شخصی کارمند
ب-هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند براساس مجوز بند هـ ماده 9 قانون رسدیگی به تخلفات اداری، به عنوان یک مجازات، دستور تغییر جغرافیایی محل خدمت کارمند را به مدت 1 تا 5 سال بدهند

سوال: آ یا تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی دارای کارنامه قبولی در آزمون ادواری ادامه دارد؟
جواب: با توجه به دادنامه شماره 656 الی 659 مورخ 96/7/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً اجرایی شده است، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون های ادواری سال های 81، 83 و 84 دستگاههای اجرایی به پیمانی، متوقف شده است.
سوال: آیا مقام مجاز دستگاه اجرایی قادر به تغییر جغرافیایی محل خدمت یک کارمند می باشد؟
جواب: خیر، تغییر جغرافیایی محل خدمت یک کارمند، تنها در دو حالت امکان پذیر است
الف-با تقاضای شخصی کارمند
ب-هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند براساس مجوز بند هـ ماده 9 قانون رسدیگی به تخلفات اداری، به عنوان یک مجازات، دستور تغییر جغرافیایی محل خدمت کارمند را به مدت 1 تا 5 سال بدهند

سئوال: آیا ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده95 قـانون مدیریت خدمات کشوري مغایرت دارد؟

جواب : موضوع ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیري بازنشستگان »است و موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوري، »جواز بکارگیري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداري« می باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده داراي موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی گردند.

سئوال: به مستخدم بازنشسته که در اجراي ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوري به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب : به تصریح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوري، به مستخدمین بازنشسته اي که در اجراي مـاده مـذکوربه کار گرفته می شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود.

سئوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، جانبازان می توانند کماکان از سـنوات ارفاقی بهر ه مند شوند یا خیر؟

جواب : با توجه به عدمپیش بینی احکام جدید در خصوص سنوات ارفاقی جانبازان به هنگام بازنشستگی در قـانون مدیریت خدمات کشوري، مقررات قبلی مربوط به سنوات ارفاقی جانبازان، کماکان به قوت خود باقی است .

سئوال:آیا اضافه کار جانبازانی که به جاي استفاده از کسر ساعت کـار، از اضـافه کـار معـادل آن اسـتفاده می نمایند، در سقف مقرر در بند 9 ماده 86 قانون مدیریت خدمات کشوري پرداخت می شود یا بدون رعایت آن؟

جواب:اضافه کار ساعتی جانبازان متقاضی از امتیاز بنـد »الـف « مـاده4 آئـین نامـه اجرایـی مـواد9 و 11 قـانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، موضوع تصویبنامه شماره 28862/ت17679هــ مـورخ6/5/1377هیأت وزیران، با رعایت سقف مقرر در بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوري، قابـل پرداخـت است .

سئوال:آیا با اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوري، آئین نامه جذب و نگهداري نیـروي انسـا نی نخبه موضوع تصویبنامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ12/7/1383 هیأت وزیران قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب:با اجراي فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشـوري، از تـاریخ1388/1/1 ،آئـین نامـه جـذب و نگهـداري نیروي انسانی نخبه، ملغی الاثر می باشد و قابلیت اجرایی ندارد .

سئوال:با مستخدمی که مطابق مقررات و با حکم مراجع قضایی به حالت تعلیق درمیآید، چگونه باید رفتـارشود؟

جواب:با توجه به بند 4 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوري، به نظر ایـن دفتـر، چنانچـه کارمنـد مشـمول قانون مدیریت خدمات کشوري، براساس قانون تشـدید مجـازات مـرتکبین ارتشـاء و اخـتلاس و کلاهبـرداري مصوب سال 1367)اعم از تصمیم وزیر، یا مراجع قضایی)، به «حالت تعلیق» درآید، در حالت آمادگی به خـدمت قرار خواهد گرفت.

سئوال:آیا از تاریخ لاز م الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند «ژ» ماده 124قانون استخدام کشوري کماکان به قوت خود باقی است و در صورت مثبت بودن پاسـخ،آیا در دوران غیبت موجه وجهی به کارمندان ذینفع قابل پرداخت است یا خیر؟

جواب:هر چند در ماده 120 قانون مـدیرت خـدمات کشـوري، حالـت »غیبـت موجـه« جـزو حـالات اسـتخدامی مستخدمین احصاء نگردیده، مع هذا به استناد بند »ز« ماده مذکور که مقرر می دارد: سـایر حـالات کـه در قـانون رسیدگی به تخلفات اداري و سایر قوانین پیش بینی شده است، حالت استخدامی غیبـت موجـه موضـوع بنـد« ژ» ماده 124 قانون استخدام کشوري کماکان به قوت خود باقی است. هـم چنـین، بـا عنایـت بـه مشـابهت حالـت استخدامی «آماده به خدمت» با حالت استخدامی«غیبـت موجـه» (از ایـن لحـاظ کـه در هـر دو حالـت، رابطـه استخدامی محفوظ است ولی کارمند خدمتی انجام نمی دهد)، به نظـر ایـن دفتـر، بـه مسـتخدمی کـه در حالـت استخدامی «غیبت موجه »بسر می برد، «حقوق» ثابت قابل پرداخت است.

سئوال:در مواردي که انتصاب کارمند به سرپرستی پست مدیریتی بدون حکم کارگزینی و صـرفاً بـا ابـلاغ انشایی صورت می گیرد، آیا مشمول ممنوعیت موضوع ماده 94قانون مدیریت خدمات کشوري خواهد بود؟

جواب:به نظر این دفتر، تصدي بیش از یک پست سازمانی، اعم از اینکه تصدي موقت پست دوم با ابلاغ انشـایی یا حکم کارگزینی صورت گرفته باشد، در هر حال مشمول محدودیت مقرر در مـاده94قـانون مـدیرت خـدمات کشوري می باشد .

سئوال:آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، در خصوص نحوه پرداخـت پـاداش پایان خدمت تغییري حاصل شد ه است یا خیر؟

جواب :به نظر این دفتر، ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوري، صرفاً مبناي محاسبه وجوهی که تحت عنـوان پاداش پایان خدمت به مستخدمین بازنشسته پرداخت می شود، را تغییر داده و در نتیجـه سـایر مقـررات قبلـی درخصوص پرداخت پاداش مزبور به هنگام بازنشستگی که در قانون مدیریت خدمات کشـوري در بـاره آنهـا حکـم مغایري پیش بینی نشده، من جملـه قـانون اصـلاح مـاده2 قـانون پرداخـت پـاداش پایـان خـدمت و بخشـی ازهزینه هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب21/1/1381 مجلس شوراي اسلامی، کماکان به قـوت خـود بـاقی است.

سئوال :آیا شهرداري ها نیز براي بازنشسته نمودن کارمندان خود در اجراي قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، موظفند بند 02 ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 را رعایت نمایند؟

جواب:از آنجا که به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی، با استفاده از منابع مالی خود، کارکنان واجد شرایط را بازنشسته نمایند، لذا به نظر این دفتر، بند 20 ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 ،در مورد کارکنان شهرداري ها لازم الرعایه نیست.

سئوال:آیا با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوري، معافیت از پرداخت کسور بازنشسـتگی بابت سنوات خدمت مازاد بر سی (30 (سال به قوت خود باقی است؟

جواب:در ارتباط با معافیت مستخدمین از پرداخت کسوربازنشستگی مازاد بر سی(30 ( سال، سـازمان بازنشسـتگی کشوري خطاب به واحد هاي تابعه خود در استانها بخشنامه اي صادر نموده که می بایست مطابق بخشنامه مذکور رفتار شود.

سئوال: کارمندانی که در اجراي تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوري، بـا تمایـل خـود تـابع صندوق بازنشستگی قبلی خود مانده اند، از لحاظ شرایط سن و سابقه تابع چه مقرراتی خواهند بود؟

جواب:کارمندان مشمول مقررات استخدامی که در اجراي تبصره یک ماده21 قانون مدیریت خدمات کشوري، بـاتمایل خود کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی باقی می مانند، از لحاظ شرایط سن و سابقه براي بازنشستگی ،تابع مقررات موردعمل صندوق بازنشستگی ذیربط خواهند بود.

سئوال:شرایط بازنشستگی براي کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري با داشـتن تحصـیلات دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی چیست؟

جواب:با عنایت به مفادبند«الف»ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوري، شرایط بازنشسـتگی بـراي مشـاغل تخصصی با داشتن تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر، سـی و پـنج(35(سـال مـی باشـد، بنـابراین دستگاه می تواند کارمنـدان داراي مـدرك تحصـیلی لیسـانس خـود را در تمـام مشـاغل اعـم از غیرتخصصـی وتخصصی، با دارا بودن سی(30 (سال خدمت بازنشسته نماید.

سئوال:در چه مواردي بازنشسته نمودن کارمندان منوط به تقاضاي آنان می باشد؟

جواب:باعنایت به مفادبند«الف»ماده103قانون مدیریت خدمات کشـوري،دسـتگاه هـاي اجرایـی مـی تواننـدکارمندان شاغل در مشاغل غیرتخصصی (با هر مدرك تحصیلی) خود را با داشتن حداقل سی(30 (سـال سـابقه خدمت قابل قبول بازنشسته نمایند و دستگاه هاي مذکور در این زمینه اختیار بازنشسته نمودن یا ادامه اسـتفاده ازخدمات آنان تا رسیدن به شرط سنی مقرر در تبصره 2 این ماده را دارند. استفاده از اختیار مزبور، در مورد مشـاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد، منوط به تقاضاي کارمند می باشد.

سئوال :از تـاریخ لازم الاجـرا شـدن قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، حقـوق بازنشسـتگی کارمنـدان دستگا ههاي اجرایی مشمول این قانون می بایست چگونه محاسبه و پرداخت شود؟

جواب:با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشـوري، در ارتبـاط بـا فرمـول محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی مشمولین قانون مذکور حکمی پیش بینی نشده و صـرفاً در مـاده106آن مبنـاي محاسـبه حقـوق بازنشسـتگی»حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي بند 10 ماده 68 این قانون« تعیین شد ه است، لذا رویـه موردعمـل سـازمان بازنشستگی کشوري در زمینه محاسبه حقـوق بازنشسـتگی در سـال 1388) مبنـی بـر مـلاك عمـل قـرار دادن میانگین حقوق و مزایاي دو سال آخر خدمت کارمندان) منطبق با مقررات مربوط می باشد.

سئوال:آیا سنوات خدمتی که در اجراي مقررات قبلی از لحاظ بازنشستگی با ضریب بیشتر از یک محاسـبه شده، کماکان به قوت خود باقی است؟

جواب:آن قسمت از سوابق کارکنان شرکت ملی فولاد ایران که در گذشته و قبل از تاریخ لاز م الاجرا شدن قـانون مدیریت خدمات کشوري، به موجب آئین نامه استخدامی موردعمل آن شرکت مصـوب12/10/1387 ،بـه عنـوان سنوات افزوده، مبناي احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی قرار گرفتـه و کسـور مربـوط نیـز بـه صـندوق بازنشستگی ذي ربط پرداخت شده، در اجراي قانون مدیریت خدمات کشـوري نیـز(از لحـاظ بازنشسـتگی) جـزوسوابق خدمت قابل قبول محسوب می شود .

 سئوال: آیا افزایش حقوق بازنشستگی موضوع ماده104 قانون مدیریت خـدمات کشـوري بـراي سـنوات خدمت مازاد بر سی سال آزادگانی که ماده 31 قانون حمایت از آزادگان (اسراي آزادشـده) بعـد از ورود بـه کشور مصوب13/9/1368 در مورد آنان اجرا شده، قابل اعمال است یا خیر؟

جواب: به نظر این دفتر چنانچه با اجراي ماده 31 قانون حمایـت از آزادگـان، سـنوات خـدمت آزادگان مازاد بر سی سال شود، در اینصورت افزایش حقوق بازنشسـتگی موضـوع مـاده104 قـانون مـدیریت خـدمات کشوري براي آنان قابل اعمال است.

سئوال: ذخیره  مرخصی استحقاقی که در ازاي عدم استفاده ازکسر ساعت کار به جانبازان تعلق می گیرد ،مشمول محدودیت ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوري میباشد یا خیر؟

جواب: ذخیره  مرخصی استحقاقی که در اجراي بند »ب« ماده 4 آئین نامه اجرایی مواد 9 و 11 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، به مستخدم جانباز تعلق می گیرد، از هر لحاظ تابع مقررات مربـوط بـه ذخیـره مرخصی استحقاقی سایر مستخدمین دستگاه ذیربط می باشد. متذکر می گردد، طبـق مـاده48 قـانون مـدیریت خدمات کشوري، در حال حاضر حداکثر نیمی از مرخصی استحقاقی سالانه کارمندان(51 روز) قابل ذخیره شـدن است .

سئوال: آیا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، جانبازان کماکان مـی تواننـد از کسـرساعات کار استفاده نمایند؟

جواب: نظربه اینکه ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی واجتماعی جانبازان انقلاب اسـلامی مصـوب 31/3/1374مجلس شوراي اسلامی،به منزله مقررات استخدامی خاص ایثارگران تلقی مـی شـودو طبـق تبصـره3 مـاده 24 قانون مدیریت خدمات کشوري، کماکان به قوت خود باقی است، لذا مفـاد مـاده صـدرالذکر بـا قـانون مـدیریت خدمات کشوري مغایرت نداشته و در نتیجه اجابت خواسته جانبازان، راجع به استفاده از کسر ساعات کار، بلامـانع است.

سئوال: از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوري، ازکارافتادگی کارمندان تابع چه مقرراتی است؟

جواب: ازکارافتادگی کارمندان کماکان تابع مقررات قبلی است . سئوال: آیا اجراي ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوري ، نیاز به طرح موضوع در هیأت وزیران دارد؟ جواب: با عنایت بـه مفـاد مـاده95قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري،ازتـاریخ لازم الاجـراشـدن ایـن قانون (14/9/1368 (بکار گیري بازنشستگان متخصص داراي شرایط مندرج در ماده فوق، توسط دستگاه هـاي دولتـی،به یکی از اشکال مقرر در این ماده بدون طرح در هیأت وزیران بلامانع است.

سئوال: آیا مستخدم بازنشسته اي که در اجراي ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوري به کار گرفته شده،می تواند از عیدي پایان سال استفاده نماید؟

جواب: از آنجا که به کارکنان بازنشسته نیزمطابق ماده 75 قانون مدیریت خـدمات کشـوري عیـدي پایـان سـال پرداخت می شود، لذا پرداخت مضاعف آن به بازنشستگان موضوع ماده 95 آن قانون مجوزي ندارد .

سئوال: آیا به مستخدم بازنشسته موضوع ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوري، کمک هزینه غـذا قابـل پرداخت است یا خیر؟

جواب: به موجب بند (الف) دستورالعمل پرداخت کمک هاي رفاهی کارمنـدان دولـت،موضـوع بخشـنامه شـماره14593/200مورخ 21/02/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، پرداخت کم هزینه غـذاناظر برکارکنانی است که ساعات کار آنان حداقل8 ساعت در روز باشد و چون سـاعات کـار کارکنـان موضـوع ماده 95 قانون یادشده، کمتر از حد نصاب مذکور است، لذا کمک هزینه غذا به آنان قابل پرداخت نیست .

سئوال: به مستخدم بازنشسته که در اجراي ماده 59 قانون مدیریت خدمات کشوري به کار گرفته شده، چـه وجهی قابل پرداخت است؟

جواب: به تصریح ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوري، به مستخدمین بازنشسته اي که در اجراي مـاده مـذکوربه کار گرفته می شوند، صرفًاً «حق الزحمه» قابل پرداخت است و کلیه موارد قابل پرداخت بـه آنـان (متناسـب بـاساعات کار هفتگی، معادل کارمندان مشابه) می باید در قالب «حق الزحمه» لحاظ شود .

سئوال: آیا ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بـا مـاده95 قـانون مدیریت خدمات کشوري مغایرت دارد؟

جواب: موضوع ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، «ممنوعیت بکـارگیري بازنشستگان » است و موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوري، «جواز بکارگیري بازنشستگان متخصـص در موارد و با عناوین خاص به میزان یک سوم ساعت کار اداري» می باشد. با توجه به مراتب مذکور، این دو ماده داراي موضوعات متفاوتی هستند و مغایر یکدیگر تلقی نمی گردند 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم